Здравейте!

Нашият Графичнен конструктор LC представлява програмна система, позволяваща графично или таблично задаване, изчертаване и изчисляване на комбинационни схеми. Удобният за работа интерфейс е изграден при спазвне на съвременните изисквания и технологии за дизайн, което позволява разностранно използване в обучението по дискретна математика.

За проекта

В настоящия сайт накратко е разгледан създаденият от авторите конструктор на комбинационни схеми Logical Circuits (LC) за представяне на булеви функции. Той е създаден с образователна цел и е предназначен да подпомага изучаването на теорията на булевите функции в лекционни курсове по дискретна математика в университетите както и в профилираната подготовка по информатика в средните училища. За това спомага и изчистената визия, изготвена и съобразена с основните принципи при проектирането и изграждането на интерфейси. От една страна, заедно с таблиците и формулите, комбинационните схеми са един от най-популярните методи за представяне на булеви функции. От друга – те са математически модел на реални електронни схеми. По тази причина, типичният инженерен прагматизъм е довел до стереотипи, непривични за математическия мироглед. Например във всички разгледани от авторите графични системи за създаване на комбинационни схеми, задължително съществува фиксиран набор от „примитивни” функционални елементи, измежду които неизменно присъстват AND, OR и NOT. В LC няма „примитивни” готови функционални елементи. Всички функционални елементи, без изключение, се задават или таблично, или с помощта на комбинационна схема. Вече създадените функционални елементи се използват, (ако няма рестрикции с педагогическа цел) при създаването на комбинационна схема, която от своя страна, ако е коректна, става функционален елемент. Конструкторът LC предоставя автоматизирано изчертаване и интерактивен контрол още в процеса на проектирането на схемата, който не само следи за нейната коректност, но и подпомага създаването и.

Next

За авторите

Гл. ас. д-р Христо Стефанов Кискинов
Факултет по математика, информатика и информационни технологии, Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Интереси в областта на теоретичната информатика, дискретната математика, диференциалните уравнения и функционалния анализ.
e-mail: kiskinov@plov.net

Вилислав Иванов Радев
Докторант в Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" Област на висшето образование: 1. Педагогически науки, Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по Докторска програма: Методика на обучението по информатика и информационни технологии. Тема на дисертационния труд: „ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ”, с ръководител: проф. Коста Андреев Гъров.
e-mail: vilislavradev@uni-plovdiv.bg
skype: vilio_radev

Maя Василева Стоева
Докторант в Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" Научна специалност 01.01.12. ИНФОРМАТИКА (тема на дисертационния труд: "Инструменти за мултимедийни интерактивни интерфейси на информационни системи". Работи дълго време в областа на графичния и интерфейсния дизайн по различни проекти за десктоп, уеб и мобилна среда. В момента работи като мултимедиен интерфейс дизайнер в m+w Medianetworks.
e-mail: may_vast@yahoo.com
skype: maya-stoeva

Next

Поглед върху приложението

Работната област за конструиране на комбинационни схеми представлява правоъгълна решетка. Във всяка клетка на тази решетка може да се разполага само по един функционален елемент. Може да се използва меню с бутони, както и лента, на която фигурират всички налични функционални елементи.

Споделете с нас

Ако имате въпроси към нас, можете да ни пишете тук: